Algemene Voorwaarden

1. Webexx

1.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 november 2017 van toepassing op ieder gebruik van de website Webexx.nl, (de ‘Website’), op alle diensten die door Webexx worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Webexx aangaat voor het gebruik van de website en de diensten. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Webexx raadt u aan om de Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen alvorens u besluit gebruik te maken van de Website. Webexx houdt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

1.2. Door het gebruik van de website en het derhalve aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden, gaat u tevens akkoord met ons privacy beleid.

1.3. Webexx is gevestigd te Zoetermeer, Strindbergzijde 12 2725PJ (KvK: 63559560).

2. Begripsbepalingen

– De gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website;

– De opdrachtgever: de persoon die door middel van aanbod en aanvaarding gebruik maakt van de diensten of producten van Webexx.

– De opdrachtnemer: Webexx

3. Niet toegestaan gebruik van de Website

3.1. De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden.

4. Intellectueel eigendom

4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle aangeboden informatie op de Website zijn eigendom van Webexx, aan haar verbonden bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de rechthebbende.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade, zowel directe schade als indirecte, die een gebruiker en/of opdrachtgever onder andere lijdt door:

I. gebruik van de diensten van Webexx;

II. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

III. onjuiste informatie op de Website;

IV. afname van diensten van derden;

V. wijzigingen in de diensten van Webexx of wijzigingen in of op de Website.

6. Overmacht

6.1. Webexx is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het ter beoordeling van Webexx niet beschikken over voldoende gegevens, het verstrekken van onjuiste gegevens dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

7. Toepasselijkheid

7.1. De Algemene voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere (rechts)handelingen tussen partijen.

7.2. Mocht Webexx bij het uitvoeren van een overeenkomst gebruik maken van de diensten van derden, dan zijn de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Webexx van toepassing.

7.3. De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt door Webexx uitdrukkelijk van de hand gewezen.

8. Aanbieding

8.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Webexx zijn vrijblijvend, tenzij door Webexx schriftelijk anders is vermeld.

8.2. De prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Webexx houdt zich het recht voor de prijzen jaarlijks te wijzigen.

8.3. De overeenkomst tussen Webexx en Opdrachtgever komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding hiervan.

9. Uitvoering van de opdracht

9.1. Oplevering/uitvoering van de overeengekomen dienst dan wel opdracht geschiedt in overleg.

9.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Webexx aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs weet of behoort te weten dat deze nodig zijn voor het nakomen van de overeenkomst, tijdig aan Webexx worden geleverd.

9.3. Indien de voorgenoemde informatie niet tijdig aan Webexx wordt verstrekt, behoudt Webexx het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de eventueel uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij de opdrachtgever te declareren.

9.4. Kleine, tot middelgrote aanpassingen van de website van de opdrachtgever zitten bij de all-in prijs inbegrepen. Het staat te allen tijde ter objectieve beoordeling van Webexx of een wijziging als een kleine tot middelgrote dan wel als grote aangemerkt kan worden.

9.5. Indien de wijziging(en) van zo een ingrijpende aard is/zijn behoudt Webexx zich het recht voor de eenmalige opstartkosten ex €99,99 nogmaals in rekening te brengen en/of een uurtarief met de opdrachtgever af te spreken.

9.6. In geval van meerdere websites van dezelfde opdrachtgever, wordt er voor iedere website een apart contract afgesloten.

10. Contractduur en opzegging

10.1. Het alles in één websitepakket wordt afgesloten voor de duur van ten minste één jaar. Na dit jaar wordt de overeenkomst – behoudens opzegging zoals bedoeld in art. 10.2. – met een jaar verlengd.

10.2. De contractduur van één jaar – voor de diensten zoals bedoeld in art. 10.1. – vangt aan op de factuurdatum van de eerste maand nadat de eenmalige opstartkosten zijn betaald.

10.3. Opzegging van het alles in één pakket geschiedt tegen het einde van de overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand.

10.4. Tussentijdse opzegging van de diensten zoals bedoeld in art. 10.1. is niet mogelijk.

10.5. De extra diensten – met uitzondering van de eenmalige opdrachten – die Webexx aanbiedt, kunnen tegen het einde van iedere maand worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

11. Betaling

11.1. Betaling dient te geschieden binnen de termijn van veertien dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de opdrachtgever aan Webexx een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt, is Webexx gerechtigd daarvan vanaf de datum van de nota gebruik te maken. In het geval automatische incasso is overeengekomen wordt op de factuur aangekondigd op welke datum Webexx het factuurbedrag van de rekening van de opdrachtgever zal afschrijven.

11.2. Op de twintigste van iedere maand wordt de factuur voor het alles in één pakket verzonden. In beginsel vindt automatische incasso – zoals aangekondigd op de factuur – de vierentwintigste van iedere maand plaats van de rekening van opdrachtgever.

11.3. Wanneer u gebruik maakt van extra diensten van Webexx dan volgt de factuur na voltooiing van de overeenkomst. Binnen veertien dagen – zoals aangegeven op de factuur – dient het bedrag door de opdrachtgever overgemaakt te zijn aan opdrachtnemer.

11.4. Webexx is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van éénmalig (o.a. opstartkosten) en periodiek verschuldigde vergoedingen.

11.5. Indien de opdrachtgever van een product of dienst de door hem verschuldigde vergoedingen niet binnen de in de factuur bedoelde termijn heeft betaald of indien de automatische incasso niet is geslaagd, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

11.6. Vanaf de datum waarop de opdrachtgever in verzuim verkeert, is Webexx gerechtigd de wettelijke rente en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen. Daaronder wordt in ieder geval verstaan buitengerechtelijke kosten – waaronder door Webexx zelf te maken kosten voor het aanmanen van de opdrachtgever en overige administratieve kosten – die in redelijkheid zijn gemaakt en die qua hoogte redelijk zijn in verhouding tot de openstaande vordering.

11.7 Indien de opdrachtgever ook binnen een door Webexx gestelde nadere termijn niet heeft betaald is Webexx gerechtigd haar dienstverlening aan opdrachtgever op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

11.8. Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen voor de vervaldatum van de factuur kenbaar te worden gemaakt.

11.9. Indien de opdrachtgever bij herhaling bezwaren heeft ingediend tegen hem in rekening gebrachte bedragen en de bezwaren ongegrond zijn gebleken, kan Webexx, wanneer wederom bezwaren worden ingediend, de te maken onderzoekskosten vooraf aan de opdrachtgever in rekening brengen. Webexx zal de opdrachtgever meedelen dat zij van deze bevoegdheid gebruik zal maken alvorens een onderzoek wordt gestart.

12. Vrienden worden programma

12.1. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn tevens van toepassing op het vrienden worden programma. Door aansluiting bij Webexx als vriend accepteert men onderhavige gebruiksvoorwaarden.

12.2. Eenieder kan vriend worden bij Webexx.

12.3. Als vriend breng je nieuwe klanten met betrekking tot de diensten ‘website’ aan bij Webexx.

12.4. Een nieuwe klant wordt gekwalificeerd als ‘aangebracht’ wanneer de nieuwe klant de opstartkosten heeft betaald en Webexx deze opstartkosten heeft ontvangen.

12.5. De vriend wordt uitbetaald aan het einde van de maand waarin Webexx de opstartkosten van de nieuwe klant heeft ontvangen.

12.6. Er bestaat geen gezagsverhouding tussen Webexx en de vriend. De vriend is vrij in de manier waarop hij/zij nieuwe klanten aanbrengt, mits deze techniek niet in strijd is met openbare orde, goede zeden of andere wettelijke bepalingen. Webexx heeft hiertoe geen inhoudelijke instructiebevoegdheid.

12.7. Webexx sluit aansprakelijkheid uit voor alle schade die de vriend aanbrengt bij derden. De vriend vrijwaart Webexx en stelt Webexx volledig schadeloos voor aanspraken van derden, welke schade hebben geleden door het nalaten of toedoen van een vriend.

12.8. Prijzen per aangebrachte website:

– Per 1 tot en met 5 aangebrachte websites per maand: €30,- per aangebrachte website;

– Per 6 tot en met 10 aangebrachte websites per maand: €40,- per aangebrachte website;

– Vanaf 11 aangebrachte websites per maand: €50,- per aangebrachte website;

13. Domeinnaam en de website

13.1. De website blijft te allen tijde eigendom van Webexx. Bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal de inhoud van de Website offline worden gehaald.

13.2. De domeinnaam kan na opzegging zoals bedoeld in art. 10.2. of na ontbinding van de overeenkomst overgenomen worden door de opdrachtgever van Webexx. De opdrachtgever stuurt hiertoe een e-mail naar info@webexx.nl. De opdrachtgever ontvangt dan een verhuiscode waarmee de opdrachtgever de domeinnaam kan overnemen.

14. Klachten

14.1. Iedere klacht met betrekking tot de diensten van Webexx vervalt indien deze niet binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk is ingediend via het e-mailadres: info@webexx.nl

15. Slotbepalingen

15.1. Webexx heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden vooraf schriftelijk bekend gemaakt aan opdrachtgever en treden in werking op de datum die wordt aangegeven.

15.2. Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de algemene voorwaarden aan. In dat geval behoudt Webexx zich het recht voor om daarvoor in de plaats te stellen een voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

15.3 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de algemene voorwaarden, zal enkel de rechtbank te Rotterdam bevoegd zijn.

Klaar om je droom te realiseren? 

Neem contact met ons op